Privacyvoorwaarden

Privacyverklaring van de Rafael gemeenschap Giessenlanden.

Rafael gemeenschap Giessenlanden is een kerkgenootschap aangesloten bij Rafael Nederland. De doelstelling is vastgelegd in de gezamenlijke statuten en huishoudelijk reglement, welke zijn te downloaden op de website van Rafael Nederland: https://rafael.nl

 

Wanneer we met persoonlijke gegevens omgaan doen we dat zorgvuldig en in de geest van de doelstelling. Tevens zijn wij gehouden hierin de verplichtingen na te leven welke geregeld zijn in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Hieronder wordt beschreven hoe we persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Verzameling van informatie

We verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is voor het doel van het functioneren van de kerkgemeenschap Rafael Giessenlanden. 
De gemeenschap verzamelt algemene gegevens over de leden, zoals uw naam, adres, telefoonnummers en emailadressen zodat we contact met hen kunnen opnemen. Ook worden persoonlijke gegevens verzameld, bijvoorbeeld bij het ontvangen van goederen of diensten van de gemeenschap, bij het aanmelden voor conferenties of andere evenementen en bij deelname aan activiteiten. Waar mogelijk zal het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen op het moment van verzamelen duidelijk worden gemaakt. Indien iemand geen persoonsgegevens wil verstrekken heeft dat geen invloed op hoe de gemeenschap met betrokken persoon omgaat. Er kan dan geen toegang worden verleend aan de website en ledenbestand.

1. Definitie van persoonlijke gegevens en de soorten gegevens die we verzamelen

Persoonlijke gegevens is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen zijn:

a. Algemene gegevens zoals:
• contactgegevens (naam, adres, telefoonnummers, e-mail, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit);
• klachtgegevens;
• donatiegeschiedenis voor administratieve doeleinden; en
• creditcard- en / of bankrekeninggegevens (alleen met het oog op verwerking van betalingen b.v. lidmaatschap en donaties).

b. Vertrouwelijke gegevens waaronder:

* gezondheidsinformatie (alleen als u ons deze informatie hebt verstrekt of als dit strikt

   noodzakelijk is voor uw veilige deelname aan een kerkactiviteit, zoals informatie over

   voedselallergieën)
* religieuze gegevens (rollen in de gemeente, doopdata, enz.); en
* foto (alleen indien de betrokken persoon deze zelf via de website in het ledenbestand plaatst.

2. De gegevensbeheerder

De Rafaelgemeenschap Giessenlanden is de gegevensbeheerder. Dit betekent dit dat zij de middelen bepaalt en de doeleinden waarvoor alle persoonsgegevens worden verwerkt (voor onze contactgegevens zie paragraaf 14 hieronder).

3. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor Rafael Giessenlanden om uw persoonlijke gegevens te verwerken is:

  • Expliciete toestemming door u (via het inschrijfformulier, bij dit beleid gevoegd). Met uw toestemming kunnen wij u op de hoogte houden van nieuws, evenementen, activiteiten en diensten;
  • Verwerking van uw gegevens voor religieuze doeleinden (deze gegevens worden nimmer bekendgemaakt aan derden);
  • Als de gemeenschap een legitiem belang heeft bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens
  • Indien er een wettelijke verplichting voor de gemeenschap is om uw persoonlijke gegevens te verwerken;
  • Om de leden van de gemeenschap een dienst te verlenen, zoals verjaardag lijst etc.
  • Als verwerking noodzakelijk is om de vitale, persoonlijke belangen te beschermen.

4. Het doel van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die duidelijk zijn gemaakt op het moment van verzamelen, of anders zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. De gegevens worden niet gebruikt of openbaar gemaakt voor andere doeleinden zonder tevoren te informeren, tenzij we hiertoe geautoriseerd zijn of we dit wettelijk zijn verplicht.

We delen geen gevoelige gegevens die aan ons zijn verstrekt met welke derde partij dan ook

zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van betrokken persoon of de wettelijke voogd.

Over het algemeen zullen persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt en vrijgeven:

1. Het registreren van de functie binnen de gemeenschap alsook de groep on regio in welke betrokken lid is ingedeeld.

2. om leden op de hoogte te houden van aankomende evenementen en evenementen voor hun kinderen;

3. om een vraag van betrokkene te beantwoorden;

4. om betrokkene te registreren voor evenementen, kampen of retraites;

5. om betrokkene op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen waarvan wij geloven dat ze van belang kunnen zijn. Bij de communicatie van dergelijke zaken is het mogelijk om aan te geven verder niet in mailing te worden opgenomen.

5. Het verzamelen van gegevens.

Persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld door middel van door betrokkene ingevulde gegevensformulieren, aanmeldingen etc. Tevens ontvangt ieder lid een wachtwoord waarmee via de website persoonsgegevens kunnen worden verwijderd of aangepast.
Naast persoonsgegevens van leden en bezoekers, worden er persoonsgegevens verzameld van donateurs, vrijwilligers, medewerkers, contractanten, bezoekers van evenementen.

De gegevens worden verzameld doormiddel van:

  • door de betrokkene zelf in te vullen gegevensformulieren.
  • Door zelf via een wachtwoord voor de website deze aan te leveren in de ledenadministratie
  • Eventuele (online) enquêtes;
  • Bij het leveren en beheren van diensten in onze faciliteiten of andere faciliteiten;

6. Het delen van gegevens met derden

In principe worden er geen persoonsgegevens gedeeld met derden. In sommige gevallen kan het zijn dat we derden toegang geven tot ons IT-systeem, bijvoorbeeld voor onderhoud.

In een dergelijk geval zal Rafael Giessenlanden ervoor zorgen dat deze derde partijen

zijn gebonden aan vertrouwelijkheid en hetzelfde niveau van gegevensbescherming als is

verstrekt onder dit beleid.

Deze derde partijen kunnen alleen hun diensten verlenen onder toezicht en instructies van Rafael Giessenlanden.

Verder kunnen persoonlijke gegevens aan een derde partij worden verstrekt bij een wettelijk verplichting hiertoe.

7. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

Ieder lid van de gemeenschap ontvangt een wachtwoord waarmee toegang tot het ledenbestand kan worden verkregen en ten alle tijden de gegevens kunnen worden bekeken, gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd.

Vragen over dit privacybeleid of om een (nieuw) wachtwoord te verkrijgen kunnen per mail worden verstuurd aan privacy@rafaelgsl.nl

We streven ernaar om binnen een maand na ontvangst op uw aanvraag te reageren.

Als we u niet kunnen helpen met uw verzoek, ontvangt u een schriftelijke toelichting

waarom.

8. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Rafael Giessenlanden zal gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen of zo lang als nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

9. Klachten over inbreuk op de privacy

Voor nadere informatie over het verzamelen of beheer van persoonsgegevens is er de volgende procedure:

1. Neem contact met ons op via e-mail op privacy@rafaelgsl.nl

2. Vul het klachtenformulier in (Dit kunt u aanvragen bij bovenstaand emailadres).

3. Dien uw ingevulde klachtenformulier in op privacy@rafaelgsl.nl.  

    Bij het behandelen van uw klacht kunnen we u om aanvullende informatie vragen over uw klacht

    en de redenen ervoor.

4. Nadat we alle benodigde informatie hebben ontvangen zullen we de klacht binnen 28 dagen

    behandelen.

10. Gegevensbeveiliging.

Rafael Giessenlanden stelt al het redelijkerwijs mogelijke in het werk om de veiligheid van persoonlijke en gevoelige gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, vernietiging,

gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Onze IT-systemen zijn beveiligd met een wachtwoord en voldoen aan de toepasselijke veiligheid

normen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze gegevens.

Het is ons beleid om:

• persoonsgegevens waar dit redelijkerwijs mogelijk is te anonimiseren en

• om persoonsgegevens te verwijderen zodra er geen wettelijke of bedrijfsbehoefte meer is om het te bewaren.

Indien een data-lek wordt vastgesteld wordt deze onverwijld gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals in bovengenoemde verordening is vastgesteld.

 

11. Cookies en links naar andere websites

Onze website bevat op dit moment geen cookies. Maar in de toekomst zouden we dit kunnen gebruiken om statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen.

In dit geval zullen de gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wie niet wil dat er 'cookies' worden gebruikt, kan de browserinstellingen wijzigen om ze uit te schakelen.

Van wie de website bezoekt, worden de volgende gegevens door de browser geleverd:

• IP-adres en / of domeinnaam;

• het besturingssysteem (type browser en platform) van de bezoeker

• Datum, tijdstip en de duur van het bezoek aan de website; en

• De bronnen die zijn geopend en de documenten die zijn gedownload.

12. Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar websites van derden en websites van derden

kunnen ook links naar onze website bevatten.

Ons privacy beleid is niet van toepassing op externe links of andere websites. De

exploitanten van andere websites kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen.

We moedigen u aan om het privacy beleid te lezen van elke website waarnaar u linkt vanuit onze website.

13. Contactgegevens:

Contactpersoon privacy via privacy@rafaelgsl.nl.

Voor algemene gegevens het kantoor: email: kantoor@rafaelgsl.nl