ANBI

CIO ANBI 2021 format – Rafael Rivierenlanden

A - Algemene gegevens

Officiële naam conform statuten: Kerkgenootschap Rafaël Rivierenlanden

Publieksnaam: Rafael Rivierenlanden

Kamer van Koophandel nummer: 75497913

RSIN: 860303913

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Instelling: Rafael Rivierenlanden Vestigingsplaats: Asperen

Postadres: Rafaél Rivierenlanden, Dr. Van Stratenweg 4, 4205 LA Gorinchem

Email: kantoor@rafaelgsl.nl

Telefoonnummer: 0183 - 629200

B - Samenstelling bestuur

De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: statutair voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester

De statutair voorzitter is tevens voorganger. De overige bestuursleden zijn tevens oudsten of diakenen 1)

C - Doelstelling en Visie

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

  • Het houden van openbare samenkomsten
  • Het organiseren van bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
  • Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
  • Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
  • Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
  • Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
  • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
  • En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling

Het werkgebied van de gemeenschap omvat met name de regio Midden Nederland

D - Beleidsplan dit jaar

Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het landelijke kerkgenootschap Rafaël Nederland. Zie de link:

Beleid-Jaarplan-Rafael-Nederland-2023-verkorte-versie-voor-de-website.pdf

Voor het hiervan afgeleide beleidsplan 2023 – 2026. Zie de link:

Beleidsplan_2023_2026_site.pdf

E - Beloningsbeleid

De gemeenschap maakt op dit moment gebruik van een voorzitter / voorganger op basis van een traktement conform de tabellen van Rafaël Nederland. De overige bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd. Eén vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

F - Verslag activiteiten vorig jaar

Voor het verslag van onze activiteiten vorig jaar zie de link:

Site_activiteiten_2023.pdf

G - Begroting dit jaar

Zie onder H de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H - Financiële jaarverslag vorig jaar

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.

Toelichting
Voor 2023 is het resultaat uitgekomen op een negatief saldo van € -12.030. De jaarrekening is door onze accountant opgesteld, door het bestuur vastgesteld en samen met de begroting gepresenteerd tijdens onze jaarvergadering van 2 april 2024.