Overdenking voor zondag 5 april
 

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. (Handelingen 2 vers 46 en 47)

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1Cor. 12 vers 7-11)

 

Het gemeenteleven

De meeste van ons zullen net als wij de onderlinge ontmoeting en gezamenlijke aanbidding missen. Gemeente-zijn heeft immers met ontmoeten te maken. Maar ontmoetingen van en met de gemeente van Jezus Christus is meer dan de wekelijkse samenkomst. De Coronacrisis toont het ontstane misverstand waarin de gemeente wordt gewaardeerd op haar aantrekkelijkheid in samenkomsten, muziek, prediking en sacrament. Zoals alle crisissen in de geschiedenis, zoals oorlog en vervolging van Christenen dwingt ook de Coronacrisis ons tot herbezinning over wat het betekent gemeente te zijn. De kerk is het hele leven van degene die Jezus toebehoren. En ja wij ontmoeten, maar niet alleen tijdens gemeenschappelijk aanbidding. De ontmoeting van en met de gemeente is ook zorgzaamheid, vrijgevigheid, bewogenheid, bemoediging en meeleven in vreugde en verdriet, met en naar elkaar en: “naar alle die ver weg zijn” zoals Hand 2 vers 39 dat zegt.

Voor al dit soort ontmoetingen heeft God de kerk bedoeld tot “wat nuttig is voor de ander” (1Cor 2 vs. 7) Ieder van ons heeft daarin zijn of haar limieten in wie we zijn en in wat we kunnen doen. Maar we hebben allen onze gaven en kwaliteiten. En bovendien is ons de Heilige Geest gegeven. De Geest schenkt je gaven waarvan je nooit zal kunnen zeggen: “kijk eens wat ik heb”.  Het zijn gaven die iedere gelovige ontvangt voor bepaalde situaties en omstandigheden om daar met bovennatuurlijke bewogenheid, kracht en creativiteit het leven van Jezus uit te delen aan anderen.

Dat biedt al de mogelijkheden die we nodig hebben, zelfs in een tijd van afstand houden. Het rondgaande virus is een verschrikking, maar ook daarin beweegt God Zijn kerk. Wij ontmoeten Hem in aanbidding ook nu we niet kunnen samenkomen. Wij zijn stil voor Zijn aangezicht, zoeken Zijn wil te kennen en zoeken naar openingen om ons en onze gaven in te zetten tot nut van de ander. En God wijst ons de weg, want Hij spreekt tot de mens die Zijn wil zoekt, altijd!

Meditatie:
De kerk is bedoeld om in gemeenschap het leven van Jezus in ons te leven. Dit kan nooit worden beperkt tot een wekelijkse samenkomst. Het omvat ons huis, ons gezin, ons huwelijk, onze buren, onze hobby’s, ons werk, onze collega’s, en het hele leven. 


Herderlijke groet,
Arie en Ans