Wat we geloven

Eénheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken

De Heilige Schrift
Wij geloven dat de Bijbel door God geïnspireerd is. (2 Tim 3:16)

De Eeuwige God
Wij geloven dat God één is en zich openbaart in Vader, Zoon en Heilige Geest. (2 Cor. 13:13)

De val van de mens
Wij geloven dat de mens naar Gods beeld geschapen is, maar door vrijwillige ongehoorzaamheid onvolmaakt geworden is. (Romeinen 5:12)

Het reddingsplan
Wij geloven dat toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons gestorven is, zodat een ieder die in Hem gelooft vrij zal zijn. (Joh. 3: 16; Rom. 5: 8)

Redding door genade
Wij geloven dat wij zelf geen rechtvaardigheid bezitten, maar God moeten pleiten om de rechtvaardigheid van Christus. (Ef. 2:8)

Berouw en aanneming
Wij geloven dat we door oprecht berouw en aanname van Christus in ons hart, gerechtvaardigd zijn voor God. (1 Joh. 1:9)

Wedergeboorte
Wij geloven dat de verandering die plaatsvindt in ons hart en in ons leven, bij onze bekering, een reëele verandering is. (2Cor. 5:17, Gal. 2:20)

Dagelijks christelijk leven
Wij geloven dat het Gods wil is dat we dagelijks geheiligd worden om zodoende een constante groei in geloof te ervaren. (Hebr. 6:1)

De doop en de maaltijd van de Heer
Wij geloven dat doop door onderdompeling een uiterlijk teken is van een innerlijk werk. (Mat. 28:19). Wij geloven in de herdenking van de maaltijd van de Heer door het symbolische gebruik van brood en de vrucht van de wijnstok.(1Cor 11:23-25)

De doop in de Heilige Geest
Wij geloven dat de doop in de Heilige Geest de gelovige bekleedt met kracht en dat Hij nog immer op dezelfde manier bij ons binnenkomt als in de dagen van de Bijbel. (Hand. 2:4)

Het Geestvervulde leven
Wij geloven dat het in de wil van God is, om dagelijks met de Geest te wandelen. (Ef. 4:30-32)

De gaven en de vrucht van de Heilige Geest
Wij geloven dat de Heilige Geest de gelovige gaven kan geven. De gelovige dient geestelijke vruchten te dragen als blijk van een geestvervuld leven. (1Cor. 12:1-11, Gal. 5:22)

Gematigdheid
Wij geloven dat de ervaring en het dagelijkse leven van de gelovige, hem nooit mogen leiden in extremiteiten of in fanatisme. (Fil. 4:5)

Goddelijke genezing
Wij geloven dat Goddelijke genezing de kracht van Jezus is om zieken te genezen in antwoord op het gelovige gebed. (Jac. 5:14-16)

De 2e komst van Christus
Wij geloven dat de tweede komst van Christus een persoonlijk wederkomen is en dat het komende is. 1Thes. 4:16-17)

De relatie tot de gemeente
Wij geloven dat het onze heilige plicht is om onszelf te identificeren met de zichtbare gemeente van Christus. (Hand. 16:5 en Hebr. 10:25)

De overheid
Wij geloven dat leiders ten alle tijden in ere gehouden moeten worden, tenzij hun leiderschap ingaat tegen de wil van God. (Rom. 13:1-5)

Het laatste oordeel
Wij geloven dat ieder mens eenmaal voor de rechterstoel van God zal staan, om in rechtvaardigheid geoordeeld te worden tot eeuwige heerlijkheid of eeuwige dood. (2Cor. 5:10)

De hemel
Wij geloven dat de hemel het eeuwige, glorieuze, thuis is voor de wedergeboren gelovigen. (Joh. 14:1-3 en Op. 7:15-17)

De hel
Wij geloven dat de hel een plaats is van eeuwige kwelling, voor hen die Jezus Christus als redder hebben afgewezen. (Op. 20:10-15)

Evangelisatie
Wij geloven dat het winnen van zielen de meest belangrijke verantwoordelijkheid is van de gemeente. (Jac. 5:20)

Tienden en offerande
Wij geloven dat de door God opgedragen methode voor het ondersteunen van de verspreiding van het evangelie bestaat uit het geven van tienden en vrijwillige offers. (Mal. 3:10 en 2Cor. 9:7)